Bluetooth Headset BH 606 Hjelp

background image

Nokia Bluetooth-headset BH-606

9211749/2

12

9

11

10

2

1

4

5

3

7

8

6

background image

NORSK

ERKLÆRING OM SAMSVAR

NOKIA CORPORATION erklærer herved at
produktet HS-128W er i samsvar med de
grunnleggende krav og øvrige relevante krav
i direktiv 1999/5/EF. En kopi av
samsvarserklæringen er tilgjengelig på
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People og Nokia
Original Acessories-logoen er varemerker
eller registrerte varemerker for Nokia
Corporation. Andre produkt- eller firmanavn
som nevnes her, kan være varemerker eller
produktnavn for sine respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller
lagring av deler av eller hele innholdet i
dette dokumentet i enhver form, uten på
forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra
Nokia, er forbudt.
Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.
Nokia har en uttrykt målsetting om
kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss

derfor retten til uten varsel å endre og
forbedre alle produktene som er omtalt i
dette dokumentet.
Verken Nokia eller noen av deres lisensgivere
skal under noen omstendigheter, og uansett
årsak, være ansvarlige for verken direkte
eller indirekte tap eller skade, herunder
spesifikke, vilkårlige, etterfølgende eller
konsekvensmessige tap, så langt dette
tillates av gjeldende lovgivning.
Innholdet i dette dokumentet gjøres
tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det
er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen
garantier av noe slag, verken direkte eller
underforstått, inkludert, men ikke begrenset
til, de underforståtte garantiene for
salgbarhet og egnethet til et bestemt formål,
i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten
til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia
forbeholder seg retten til å revidere dette
dokumentet eller trekke det tilbake, når som
helst og uten forvarsel.
Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan
variere fra område til område. Forhør deg hos
nærmeste Nokia-forhandler.
Eksportkontroll
Denne enheten kan inneholde varer,

background image

NORSK

teknologi eller programvare som er
underlagt eksportlover og -forskrifter fra

USA og andre land. Det er ulovlig å fravike
slik lovgivning.