Bluetooth Headset BH 606 - ניקוי הגדרות או איפוס 

background image

םע וז הנוכתב ךמות ךתושרבש

להנמ ךניאו ,(תישיאה תירובידה

לע םיימעפ ץחל ,יהשלכ החיש

.םויס/הנעמ שקמ

ילוקה גויחה תנוכת תא ליעפהל ידכ

ךמות ךתושרבש ןופלטה םא)

,(תישיאה תירובידה םע וז הנוכתב

ץחל ,יהשלכ החיש להנמ ךניאו

ךשמל םויס/הנעמ שקמ תא קזחהו

ךירדמב ראותמכ ךשמה .תוינש 2-כ

.ןופלטה לש שמתשמל

לע ץחל ,החיש לש םויסל וא הנעמל

,החיש תייחדל .םויס/הנעמה שקמ

.הז שקמ לע הלופכ הציחל ץחל

ןמזב עמשה תמצוע תא ןווכל ידכ

יפלכ המצועה שקמ תא זזה ,החיש

.הטמ וא הלעמ

תירובידב עמשה תמצוע תוסיוול

תמצוע שקמ תא זזה ,תישיאה

.הטמ וא הלעמ יפלכ עמשה

תא בוש ליעפהל וא קיתשהל ידכ

תולקב ץחל ,החיש תעב ןופורקימה

.עמשה תמצוע שקמ עצמא לע

תירובידה ןיב החיש ריבעהל ידכ

ץחל ,םאות ןופלט ןיבל תישיאה

וא) םויס/הנעמ שקמ תא קזחהו

ךשמל (יוביכ/הלעפה שקמ תא

.תוינש 2-כ

סופיא וא תורדגה יוקינ

תומאתה תא קוחמל ידכ

,תישיאה תירובידהמ Bluetooth

קזחהו ץחלו ,תירובידה תא הבכ

שקמ תאו יוביכ/הלעפה שקמ תא

.תוינש 5-כ ךשמל םויס/הנעמ

תישיאה תירובידה תא ספאל ידכ

,הנועט איהשכ םג לועפל הלדח םא

רבוחמש ןעטמל תירובידה תא רבח

.ריקב למשח עקשל