Bluetooth Headset BH 606 - טעינת הסוללה 

background image

.םאות ןופלטל

םה ןקתהב םימיוסמ םיקלח

םילוכי םייתכתמ םירמוח .םייטנגמ

חינת לא .ןקתהה לא ךשמיהל

ןוסחא יעצמא וא יארשא יסיטרכ

יכ ,ןקתהל ךומס םירחא םייטנגמ

.קחמיהל לולע םהב רומשה עדימה

הללוסה תניעט

ןויעב ארק ,הללוסה תניעט ינפל

הללוסה לע עדימ" ףיעסה תא

."ןעטמהו

קר שמתשה :

הרהזא

ידי לע ורשואש םינעטמב

.הז םגד רובע

Nokia

לולע םירחא םירזיבאב שומיש

וא רושיא לכ תגופתל םורגל

.ןכוסמ תויהל לולעו ,תוירחא

תקפסא לבכ תא קתנמ התאשכ

זוחא ,והשלכ רזיבא לש למשחה

.ךושמו ,לבכב אלו עקתב

למשחה עקש לא ןעטמה תא רבח .1

.ריקב

רבחמ לא ןעטמה לבכ תא רבח

תירונ ,הניעטה ךלהמב .ןעטמה

היהי ןתינ אלו ריאת יוויחה

הניעט .תירובידב שמתשהל

היושע הללוסה לש האלמ

.םייתעש דע ךשמיהל

תירונ ,האולמב הנועט הללוסהשכ .2

ןעטמה תא קתנ .תיבכנ יוויחה

ךכ רחאו ,תישיאה תירובידהמ

.ריקב למשחה עקשמ

תרבוחמ התייה תירובידה םא

איה ,הניעטה ינפל ןופלטל

.בוש וילא רבחתת

דע קיפסת ןיטולחל הנועט הללוס

280 דע וא ,רוביד ןמז תועש 8

.הנתמה ןמז תועש

תירובידה ,תנקורתמ הללוסהשכ

תירונו הקד לכב ףצפצת תישיאה

.תוריהמב בהבהת יוויחה

background image

תירבע

יוביכו הלעפה

שקמה תא קזחהו ץחל ,הלעפהל

.תוינש 2-כ ךשמל יוביכ/הלעפהה

תירונו ,ףצפצת תישיאה תירובידה

תישיאה תירובידה .ריאת יוויחה

.םאתומ ןופלטל רבחתהל הסנת

שקמ תא קזחהו ץחל ,יוביכל

.תוינש 2-כ ךשמל יוביכ/הלעפהה

תירונו ,ףצפצת תישיאה תירובידה