Bluetooth Headset BH 606 - התאמת הדיבורית האישית 

background image

תישיאה תירובידה תמאתה

לעפומ ךלש ןופלטהש אדו .1

.היובכ תישיאה תירובידהו

שקמ תא קזחהו ץחל .2

(תוינש 5 -כ ךשמל) יוביכ/הלעפה

בהבהל ליחתת יוויחה תירונש דע

.תוריהמב

Bluetooth

תנוכת תא לעפה .3

שפחל ןופלטל הרוהו ,ןופלטב

.

Bluetooth

ינקתה

תישיאה תירובידה תא רחב .4

.ורתואש םינקתהה תמישרמ

ידכ

0000 המסיסה תא ןזה .5

תישיאה תירובידה תא םיאתהל

,םימיוסמ םינופלטב .ךלש ןופלטל

רוביחה תא רוציל ךרטצתש ןכתיי

.המאתהה רחאל ינדי ןפואב

תרבוחמ תישיאה תירובידהשכ

,שומישל הנכומו ךתושרבש ןופלטל

.תוינש 5 לכ בהבהת יוויחה תירונ