Bluetooth Headset BH 606 - טיפול ותחזוקה

background image

.םגפיהל םילולע

תומוקמב ןקתהה ןוסחאמ ענמיה •

תוהובג תורוטרפמט .םימח

לש םהייח ךרוא תא רצקל תולולע

קזנ םורגל ,םיינורטקלא םינקתה

םייטסלפ םיקלח ךיתהלו תוללוסל

.םימיוסמ

ןקתהה ןוסחאמ ענמיה •

רזוח ןקתההשכ .םירק תומוקמב

הלולע ,הליגר הרוטרפמטל

םוגפלו תוחל וכותב רבטצהל

.םיינורטקלא םילגעמב

.ןקתהה תא חותפל הסנת לא •

background image

תירבע

רענת לאו ןקתהה תא ליפת לא •

לולע ידמ יביסרגא שומיש .ותוא

םילגעמ לש הריבשל םורגל

ךותב הנידע הקינכמו םיינורטקלא

.ןקתהה

ןקתהה יוקינל שמתשת לא •

יוקינ ירמוחב ,םיקזח םילקימיכב

.םיקזח םיטנגרטדב וא םיסיממ

לולע עבצ .ןקתהה תא עבצת לא •

םיענה םיקלחה תא קיבדהל

.התואנ הלעפה עונמלו

לע הווש ןפואב תולח ולא תוצלמה

.רזיבא לכ לעו ןעטמה לע ,ןקתהה

,הרושכ לעופ וניא והשלכ ןקתה םא

השרומה תורישה דקומל ותוא רוסמ

.ןוקיתל ךילא בורקה

הכלשה

קוחמה רוזחימה לס למס

,רצומה לעש םילגלגה לעב

,הזיראה לע וא דועיתב

לכ תא תחקל שיש ךל ריכזהל דעונ

םיילמשחה םירצומה

םירבצמהו תוללוסה ,םיינורטקלאהו

.םהייח םותב דרפנ ףוסיאל

יפוריאה דוחיאל תסחייתמ השירדה

תונימז םהבש םירחא תומוקמלו

ךילשת לא .תודרפנ ףוסיא תוכרעמ

ינוריעה הפשאה חפל הלא םירצומ

.ליגרה

ףוסיאל םירצומה תרזחה ידי לע

הפשא תכלשה תעינמל עייסמ התא

רוזחימה םודיקלו רקובמ אל ןפואב

טרופמ עדימ .םירמוח יבאשמ לש

תויושר ,רצומה ץיפמ לצא ןימז רתוי

םינוגרא ,תוימוקמ הפשא ףוסיא

וא ,םינרצי לש תוירחאבש םייצרא

עדימל .

Nokia

לש ימוקמה גיצנה

רצומה לש

Eco-Declaration

לע

םניאש םירצומ תרזחהל תויחנה וא

עדימה לא הנפ ,ךדי לע שומישב

רתאב אצמנש הנידמל ימוקמה

.

www.nokia.com

background image