עזרה Bluetooth Headset BH 606

background image

Nokia BH-606 תישיא Bluetooth תירוביד

9211749/2

12

9

11

10

2

1

4

5

3

7

8

6

background image

תירבע

תומיאת תרהצה

הריהצמ NOKIA CORPORATION

םאות HS-128W רצומה יכ תאזב

םייטנוולר םיאנתלו תובייחמה תושירדל

לש קתוע .1999/5/EC היחנהב םירחא

תבותכב אוצמל ןתינ תומיאתה תרהצה

http://www.nokia.com/phones/

declaration_of_conformity

.

.תורומש תויוכזה לכ .© 2008 Nokia

Nokia Connecting People ,Nokia

Nokia Original Accessories וגולהו

לש םימושר םיירחסמ םינמיס םה

םירחא תומש .Nokia Corporation

םירכזומה ,תורבח לשו םירצומ לש

םיירחסמ םינמיס תויהל םייושע ,ןלהל

םילעבה לש םיירחסמ תומש וא

.םהל םיסחוימה

לש ןוסחא וא הצפה ,הרבעה ,לופכש

לכב ולוכ לש וא הז ךמסממ והשלכ קלח

בתכב רתיה לבקל ילבמ ,איהש הרוצ

.םירוסא ,Nokia-מ שארמ

Bluetooth is a registered

trademark of Bluetooth SIG, Inc.

חותיפ לש תוינידמ הליעפמ Nokia

תוכזה תא תרמוש Nokia .ךשמתמ

םירצומה לכב םירופישו םייוניש עצבל

.תמדקומ העדוה אלל הז ךמסמב

ןידה יפ לע רתומהמ רתוי אלו ,ףופכב

יקינעממ דחא לכ וא Nokia ,לחה

םושב ואשי אל המעטמ תונוישירה

לש והשלכ ןדבואל תוירחאב הרקמ

,םידחוימ םיקזנלו ,הסנכה וא םינותנ

םיפיקע וא םייתאצות ,םיירקמ

.יהשלכ הביסמ ומרגייש

"אוהש יפכ" ןתינ הז ךמסמ ןכות

יפל תשרדנה תוירחאה דבלמ .(as is)

גוס לכמ תוירחא ןתנית אל ,לחה קוחה

תוברל ,תעמתשמ וא תשרופמ ,אוהש

המאתהו תוריחסל תעמתשמ תוירחא

וא תונימאל ,קוידל תעגונה תמיוסמ

תרמוש Nokia .הז ךמסמ לש ןכותל

הז ךמסמ ןקתל תוכזה תא המצעל

העדוה אלל תע לכב ונממ תגסל וא

.תמדקומ

היושע םימיוסמ םירצומ לש תונימזה

,םיטרפל .רוזאל רוזאמ תונתשהל

.ךלש Nokia קוושמ לצא קודב

אוצי חוקיפ

,םירמוח ליכהל יושע הז ןקתה

יקוחל םיפופכה הנכות וא תויגולונכט

תונידמו ב"הרא לש תונקתלו אוציי

קוחה תא תדגונה הלועפ .תורחא

.טלחהב הרוסא

background image

תירבע