Bluetooth Headset BH 606 ohje

background image

Nokia Bluetooth HF BH-606

9211749/2

12

9

11

10

2

1

4

5

3

7

8

6

background image

SUOMI

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä HS-128W-
tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY
oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden
soveltuvien säännösten mukainen.
Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on
kopio WWW-osoitteessa
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.
Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia
Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavara-
merkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut
tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla
omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminimiä.
Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen,
siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen
kokonaan tai osittain missä tahansa
muodossa on kielletty ilman Nokian
myöntämää kirjallista ennakkolupaa.
Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.
Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja
pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja

parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa
mainittuun tuotteeseen ilman
ennakkoilmoitusta.
Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta
johdu, Nokia tai sen lisenssinhaltijat eivät
vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä
eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista,
epäsuorista tai välillisistä vahingoista.
Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena
kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotetta-
vuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta
kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin
tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään
nimenomaista tai konkludenttista takuuta,
ellei soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin
määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden
muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen
jakelusta milloin tahansa ilman erillistä
ilmoitusta.
Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain.
Lisätietoja saat Nokia-tuotteiden myyjältä.
Vientisäännöstely
Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä,
tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan
Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja
ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa
tällaisia lakeja ja määräyksiä.

background image

SUOMI