Bluetooth Headset BH 606 - Pleje og vedligeholdelse

background image

Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi
udformet i et gennemtænkt design, og
den skal behandles med varsomhed.
Følgende forslag er med til at beskytte
din garantidækning.

• Enheden må ikke blive våd. Nedbør,

fugt og alle typer af væsker eller
fugtighed kan indeholde mineraler,
der korroderer elektroniske kredsløb.
Hvis enheden bliver våd, skal du lade
den tørre fuldstændigt.

• Enheden må ikke anvendes eller

opbevares i støvede, snavsede
omgivelser. De bevægelige dele og
elektroniske komponenter kan blive
beskadiget.

• Enheden må ikke opbevares i varme

omgivelser. Høje temperaturer kan
forkorte det elektroniske udstyrs
levetid, beskadige batterierne og få
plastmaterialet til at smelte eller slå
sig.

• Enheden må ikke opbevares i kolde

omgivelser. Når enheden vender
tilbage til normal temperatur, kan der
dannes fugt i den, og det kan
beskadige de elektroniske kredsløb.

• Enheden må ikke forsøges åbnet.

• Enheden må ikke tabes, bankes på

eller rystes. Hårdhændet behandling
kan ødelægge de interne kredsløb og
finmekanikken.

• Enheden må ikke rengøres med

stærke kemikalier, rengøringsmidler
eller stærke opløsningsmidler.

• Enheden må ikke males. Malingen kan

blokere de bevægelige dele og
forhindre, at enheden fungerer
korrekt.

Ovennævnte forslag gælder for både
enheden, opladeren og alt tilbehør. Hvis
en enhed ikke fungerer korrekt,
indleveres den til service hos den
nærmeste autoriserede serviceforhandler.

background image

DANSK

Bortskaffelse
Skraldespanden med kryds over
på produktet, emballagen eller i
det skriftlige materiale er en
påmindelse om, at alle elektriske

og elektroniske produkter, batterier og
akkumulatorer skal afleveres et særligt
sted, når de ikke længere skal anvendes.
Dette krav gælder i EU og andre steder
med affaldssortering. Produkterne må
ikke bortskaffes som usorteret
husholdningsaffald.

Ved at aflevere produkterne på særlige
indsamlingssteder er du med til at
forhindre ukontrolleret bortskaffelse af
affald og fremme genbrug af materielle
ressourcer. Du kan få yderligere
oplysninger hos produktets forhandler, de
lokale myndigheder, de nationale
producentansvarsorganisationer eller din
lokale Nokia-repræsentant. Du kan finde
produktets miljødeklaration eller
instruktioner til bortskaffelse af udtjente
produkter under de landespecifikke
oplysninger på www.nokia.com.