Bluetooth Headset BH 606 hjælp

background image

Nokia Bluetooth-headset BH-606

9211749/2

12

9

11

10

2

1

4

5

3

7

8

6

background image

DANSK

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

NOKIA CORPORATION erklærer herved, at
udstyret HS-128W overholder de
væsentligste krav og øvrige relevante
bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. En kopi
af Overensstemmelseserklæringen findes på
adressen http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People og logoet
for originalt Nokia-tilbehør er varemærker
eller registrerede varemærker tilhørende
Nokia Corporation. Andre produkt- og
firmanavne, som er nævnt heri, kan være
varemærker eller forretningskendetegn
tilhørende deres respektive ejere.

Kopiering, overførsel, spredning eller lagring
af en del eller hele indholdet af dette
dokument i enhver form uden forudgående
skriftlig tilladelse fra Nokia er forbudt.
Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.
Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia
forbeholder sig ret til at ændre og forbedre

de produkter, der er beskrevet i dette
dokument, uden forudgående varsel.
I videst muligt omfang tilladt efter gældende
lovgivning er Nokia eller nogen af Nokias
licensgivere under ingen omstændigheder
ansvarlige for tab af data eller omsætning
eller nogen form for særlige, hændelige,
adækvate eller indirekte skader, uanset
hvordan de er forvoldt.
Oplysningerne i dette dokument leveres
"som de er og forefindes". Medmindre det er
krævet af gældende lovgivning, stilles der
ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige
eller stiltiende, herunder, men ikke
begrænset til, garantier for salgbarhed og
egnethed til et bestemt formål, i forbindelse
med nøjagtigheden, pålideligheden eller
indholdet af dette dokument. Nokia
forbeholder sig ret til at ændre dette
dokument eller trække det tilbage på et
hvilket som helst tidspunkt uden
forudgående varsel.
Enkelte produkter føres ikke i visse områder.
Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få
yderligere oplysninger.

background image

DANSK

Eksportkontrol
Denne enhed kan indeholde produkter,
teknologi eller software, som er underlagt

eksportlove og -regler fra USA og andre
lande. Afvigelser fra loven er forbudt.